algemene voorwaarden


Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

De Zwarte Parel
Zaakvoerder: Vermeire Alec
Telefoonnummer:0471643710
E-mailadres: alec.vermeire@gmail.com
KvK-nummer: 2089208071
Btw-identificatienummer: BE0795030509

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2) Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten zal de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld via de website te raadplegen en op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 3 - Het aanbod

Het aanbod bevat een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de Zwarte Parel gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten maar zijn ze daarom niet op ware grootte. Afwijkingen in kleur en vorm geven geen enkel recht op schadevergoeding ,omruiling , annulatie of terugbetaling .Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Zwarte Parel niet. Bij iedere bestelling ontvangt u een bevestiging per mail met daarin de nodige gegevens om de betaling via overschrijving uit te voeren. De Zwarte parel kan niet verantwoordelijk gesteld worden door foutieve gegevensinvoer door de klant zelf. Persoonlijke gegevens van de klant worden niet aan derden doorgegeven.

Artikel 4 – Prijzen en betalingswijze

De Zwarte Parel is een kleine onderneming vrijgesteld van Btw. Dus op uw aankoop wordt er geen Btw betaald .
De facturen zijn betaalbaar via overschrijving op het rekeningnummer van de Crelanbank BE06103056633722
met bijhorende bestelnummer of cash te betalen bij overhandiging van de juwelen bij een bedrag minder dan 250€.

Alle artikelen, juwelen blijven de uitsluitende eigendom van de Zwarte Parel zolang de volledige betaling niet werd voldaan en dit binnen een termijn van 10 dagen na bestellingdatum.

De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Zwarte Parel te melden

Artikel 5– Levering

Na volledige betaling worden de goederen zo vlug als mogelijk verzonden naar de klant. De verzendkosten zijn te laste van de koper.

Artikel 6– Garantie en autenticiteit

We staan garant voor de authenticiteit en oorsprong van de parels via een bijgevoegd kaartje bij de levering die ook telt als garantiebewijs. De garantie geldt niet als we kunnen aantonen dat de schade te wijten is aan foutief gebruik of nalatig onderhoud, blootstelling van juweel aan hairspray.. .( De richtlijnen betreffende onderhoud zijn te vinden op onze website). Dan hebben we het recht om het artikel niet terug te nemen.

Artikel 7- Verzakingsrecht/ terugzending van artikels

Als klant hebt u recht door de verkoop op afstand om af te zien van uw aankoop binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering, zonder betaling van een boete.. Parels en pareljuwelen die naar wens van de klant gemaakt zijn of parels die geboord zijn op verzoek van de klant alsook gedragen sieraden worden niet meer teruggenomen…

De artikelen dienen teruggestuurd te worden binnen de drie dagen na het versturen van een mail naar de zaakvoerder
(alec.vermeire@gmail.com ) of via aangetekend schrijven waarop de reden van teruggave vermeld staat .
De terugzending is op kosten en risico van de koper.

Het artikel dient teruggezonden te worden naar het volgende adres: De Zwarte Parel, Ardooisestraat 150/1,8870 Izegem. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met de artikelen en de verpakking. Hij zal het artikel slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen dat hij het artikel wenst te behouden en indien mogelijk in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren.

De Zwarte Parel streeft ernaar om binnen de 7 dagen na ontvangst van de parels en/of juwelen het geld terug te storten op uw rekening en uiterst 30 dagen na terugzending.

Bij klachten kan u zich te allen tijde richten tot de zaakvoerder door middel van email of via telefonisch contact om je zo snel mogelijk te helpen. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost kan je nog altijd met je klacht terecht bij de geschillencommissie.

Vermeire Alec | DE ZWARTE PAREL


info@dezwarteparel.be

Ardooisestraat 150/1, 8870 Izegem/Emelgem
Tel.: 0471 64 37 10

IBAN: BE06 1030 5663 3722 | BTWnr: 0795 030 509